www.srpskakuca.org.rs

Чланци

НАТАЛИЈА КОЦИЋ - ЗАШТО ПИШЕМ ЋИРИЛИЦОМ

НАТАЛИЈА КОЦИЋ - ЗАШТО ПИШЕМ ЋИРИЛИЦОМ

Natalija Koci} je ro|ena 22.05.1994.godine u Ni{u. Ima dve sestre, stariju Jefimiju i mla|u Anastasiju. Neizmerno se vole i dobro sla`u, a ~esto su joj inspiracija u pesmama i pri~ama. Natalija je odli~na u~enica, kao i wene sestre ( Jefimija je u~enica drugog razreda Gimnazije ''Bora Stankovi}'' u Ni{u i Umetni~ke {kole - grafi~ki dizajn , a Anastasija je u~enica {estog razreda O[''Stefan Nemawa'' u Ni{u i drugog razreda Muzi~ke {kole- odsek flauta ). Natalija Koci} je u~enica osmog razreda O[''Stefan Nemawa'' .
Pi{e poeziju, prozu, dramske tekstove i haiku poeziju. Duhovita je i crta karikature. Bavi se sportom ( pliva za klub “Sveti Nikola’’). Voli da putuje, a u svemu je podr`avaju roditeqi. Natalija ka`e da su jedna velika i vesela porodica.
Pesme su joj nagra|ivane na mnogim festivalima, kako u zemqi, tako i na me|unarodnim konkursima, i manifestacijama, {tampane u mnogim Zbornicima i de~jim listovima poput ''Viteza'', ''\aka'', ''Nevena'', ''\a~kog doba'' , a drama izvedena na Festivalu u Bawi Vrujci je bila pohvaqena. Raduje se svakoj nagradi, jer je kako ona sama ka`e, to potvrda da radi ne{to dobro, kao i podstrek da nastavi daqe. U~esnik je Pesni~ke kolonije u Obedskoj bari.
Voli {kolu, jer i tamo, na ~asovima, napi{e i najvi{e pesama. Drugarice i drugovi su joj inspiracija i nimalo se ne qute kada napi{e {aqive pesme na wihov ra~un. Drugarice ka`u da joj je hobi dobijawe nagrada, diploma i petica. Obo`ava da gleda crtane filmove i slu{a dobru muziku. Bavi se pomalo, i fotografijom. @eqa joj je da letwe dane provodi na moru, a da zimi u`iva u zimskim ~arolijama na planini.
^lan je kwi`evnog kluba ''Prejaka re~'', Ni{, ~lan udru`ewa pisaca “^egar’’ Ni{- kwi`evni podmladak, Kraqevskog kwi`evnog kluba ''Kara|or|evi}'', Beograd, Kwi`evnog kluba ''Orfej'', Subotica. Voli da istra`uje, a `eqa joj je da sa~uva svoje korene i tradiciju srpskog naroda.

Wena priznawa:

Pesme su joj {tampane u zbornicima:

1. Sto mladih talenata Ni{avskog okruga 2007.
Srpska ku}a Po`arevac
2. “Majko tebi na dar’’ Srpska ku}a Po`arevac 2009.
3. Zbornik de~jih radova’’Dani }irilice’’
Bavani{te 2002-2008.
4. Zbornik festivala dje~ije poezije “ ]ur|evdansko
dje~ije carstvo’’ Bawa Luka 2007.
5. Zbornik festivala dje~ije poezije “ Dje~ije
carstvo’’ Bawa Luka 2008.
6. Zbornik festivala dje~ije poezije “ Dje~ije
carstvo’’ Bawa Luka 2009.
7. 19. haiku festival –Oxaci 2008.
8. Zbornik sedamnaestih pesni~kih susreta “Vesnino
prole}e’’- Veliki Drenovac- Greja~ 2008.
9. Zbornik osamnaestih pesni~kih susreta “Vesnino
prole}e’’- Veliki Drenovac- Greja~ 2009.
10. Materwa melodija i obrazovawe- prijateq dece
Vojvodine Novi Sad 2008.
11. Zbornik radova “Vaskr{wi sabor’’
Bawa Vrujci 2009.
12. Zbornik radova -Dru{tvo za negovawe tradicija
oslobodila~kih ratova Srbije do 1918.g.-
podru`nica Ni{, 2008.
13. Zbornik radova “ O, Srbijo, mila mati’’ Deseti
festival rodoqubive poezije Srbije “Veliki
Borak 2008.’’
14. “ Krv `ivot zna~i’’- Crveni krst Srbije Ni{
14. jun 2008.
15. “Liske u {evaru’’ pesme u~esnika pesni~ke
kolonije “Obedska bara 2007’’
16. Zbornik “Pesma me|u pesnicima’’ 10 kwi`evnih
susreta “Dani de~je poezije i stvarala{tva -
Gordana Brajovi}’’Aleksinac 2007.
17. Zbornik “ Medijana festival de~jeg
stvarala{tva i stvarala{tva za decu’’ Ni{ 2008.
18. Zbornik “Otkucaji srca, pri~a bez kraja’’
Kolari 2008.
19. Zbornik “Re~e da smo an|eli sa neba i blago koje
ovom svetu treba’’ Izvor `ive re~i Kolari 2006.
20. Zbornik “Riznica na{ih snova’’ Izvor `ive re~i
Kolari 2007.
21. Zbornik “Izme|u dva sveta-se}awe na Branka
Miqkovi}a’’ Ni{ 2005.
22. Zbornik “Sin|eli}eve ^egarske vatre’’ 2008.
23. Zbornik izabranih radova u~esnika desetog
me|unarodnog de~jeg pesni~kog maratona
Subotica 2004.’’Pesma je stanovnik srca’’
24. Zbornik izabranih radova u~esnika desetog
me|unarodnog de~jeg pesni~kog maratona
Subotica 2006.’’Zagledaj se u srce duboko’’
25. “Qudi, rastem!’’ Devetnaesti Nevenov festival
dece pesnika Novi Sad
26. Zbornik “Garavi sokak’’ Devetnaesti me|unarodni
susreti pesnika In|ija 2008.
27. Antologija najboqih “Dani de~je poezije i
stvarala{tva Gordana Brajovi} “To sam ja’’
Priredio: Milivoje R. Jovanovi}
28. Zbornik “]irilica- slovo srpskog lica’’,
2009. godine, Veliki Popovac
29. “ Krv `ivot zna~i’’- Crveni krst Srbije
Ni{ 2009.
30. Zbornik radova “Sretawa’’ udru`ewa pisaca
“^egar’’ Ni{, 2009.

Pesme su joj objavqivane u ~asopisima:

1. [kolski list {kole “Stefan Nemawa’’ –
“Zvono’’ 2009.
2. [kolski list {kole “Stefan Nemawa’’ –
“Zvono’’ 2008.
3. “Vitez’’
4. “\a~ko doba’’
5. “\ak’’
6. “Neven’’
7. “Svetosavsko zvonce’’ i dr.

Wene nagrade:

1. Nagrada festivala rodoqubive poezije
(27.08.2008)- Barajevo
2. Prva nagrada“ Boqi `ivot invalida”- Novi Sad
3. Prva nagrada Dani humora”- Lazarevac
4. Zdrava hrana” Ni{
5. Zdrava hrana” Leskovac
6. “Solunski front” Ni{
7. Prvo mesto “ Mesec kwige”( 18.11.2008)-
Biblioteka Be~ej
8. Pohvala- biblioteka Svilajnac
9. Diploma na literarnom konkursu”Medijana
festival”- Ni{ ( novembar 2008)
10. Prvo mesto i zlatnu povequ”Boqi `ivot
invalida”-25. 10.2008- Novi Sad
11. Prva nagrada “@ivotiwski svet ledenog doba”-
novembar 2008. Kwa`evac
12. Druga nagrada “Dosta su svetu jedne {umarice”-
Kragujevac
13. Specijalna prva nagrada -Svetosavski konkurs
Vr~in
14. Prva nagrada- Svetosavski konkurs- Dru{tvo
„Sveti Sava”
15. „Zbornik radova-tragovi u pesku”- Kwi`evni
klub „Petar Stoki}” Be~ej
16. Prva nagrada za pri~u na festivalu za decu i
omladinu „ Janos Siveri”
17. Druga nagrada Novogodi{wi konkurs Vrawe
18. Prva nagrada za pri~u na festivalu za decu i
omladinu „ Stanislav Prepek”
19. Druga nagrada „Vesnino prole}e”
Veliki Drenovac
20. Nagrada „De~ji vaskr{wi sabor” Ministarstvo
prosvete Srbije Bawa Vrujci- literarni
21. Tre}a nagrada na republi~kom literarnom
konkursu „Biblioteka je super mesto”-
ministarstvo prosvete-Ni{
22. Druga nagrada na op{tinskom takmi~ewu iz
biologije
23. Prva nagrada na op{tinskom takmi~ewu iz
Tehni~kog obrazovawa

24. Tre}a nagrada na op{tinskom takmi~ewu iz
matematike
25. Prva nagrada na okru`nom takmi~ewu iz
orkestra
26. Poveqa Doma}e biblioteke- Mlava za o~uvawe
kulturne ba{tine Srbije i ]irili~nog pisma
27. Pohvala na republi~kom takmi~ewu “Prole}e
Sime Cuci}a’’ banatski kulturni centar-
Novo Milo{evo
28. Posebna nagrada- ^egar, Ni{
29. Vitezova nagrada „ Vitez” - Beograd, 2009.god.
30. Posebna nagrada- udru`ewa pisaca “^egar’’,
Ni{
31. Posebna nagrada- Dru{tvo za negovawe tradicija
oslobodila~kih ratova Srbije, Ni{
31. Van konkurencije nagrada ”Crveni krst Srbije’’
Ni{
32. Drugo mesto “Peti festival humora i de~jeg
stvarala{tva- De~ji osmeh’’- Derventa
33. Prvo mesto i sveobuhvatni pobednik festivala
“Izvor `ive re~i’’-Kolari 2009.
34. Drugo mesto “ Zdravqe usta i zuba’’- Ni{
35. Pohvala “Ekolo{ki festival” - Sokobawa
36. Diploma o zavr{enoj {koli fizike- Dru{tvo
fizi~ara Srbije, Ni{

Osvojene nagrade u {kolskoj 2007/2008. godini:

1. Prvo mesto na republi~kom literarnom konkursu
„Zagonetna pri~a”-ministarstvo prosvete-Ni{
2. Tre}e mesto na me|unarodnom festivalu de~je
poezije „Dje~ije carstvo” -Bawa Luka
3. Prva nagrada“Dani hymora u Lazarevcu”
4. Prvo mesto „Dani de~je poezije i proze” -
Draginac
5. Prvo mesto „ Sveti Sava”- Eparhija Novosadska i
Ba~ka - Novi Sad,
6. Pohvala „De~ji vaskr{wi
sabor” ministarstvo prosvete Bawa Vrujci-
literarni
7. Pohvala „De~ji vaskr{wi sabor” ministarstvo
prosvete Bawa Vrujci- za najboqi dramski
scenario
8. Prvo mesto „Vesnino prole}e” Veliki Drenovac
9. Prvo mesto „Svetosavski konkurs” Kikinda
10. Prvo mesto op{tinsko - u`i izbor- okru`no -
EPS i ministarstvo prosvete- Ni{- Vrawe
11. Zahvalnica „ \ur|evdanski kwi`evni konkurs”-
Prokupqe
12. Prvo mesto „Svetosavski konkurs” -O[ „Stefan
Nemawa” Ni{ - literarni konkurs
13. Prvo mesto „ Svetski dan hrane „ Subotica
14. Prvo republi~ko mesto „ Zdrava hrana „ Beograd
15. Kwiga „101 talenat”- Srpska ku}a Po`arevac
16. Pohvala „Akvi{a i ja” Kwaz Milo{
17. Pohvala „Erste bank.....” Beograd
18. Zahvalnicu „Vukova zadu`bina-ogranak u Ni{u
27.01.2008”
19. Diploma” energija i priroda -moji prijateqi”-
EPS Vrawe
20. Prva nagrada-Ministarstvo zdravqa „Otobar-
mesec pravilne ishrane” Beograd
21. Kulturni centar Pe}inci „Poetikon” za lepotu
re~i- de~ja pesni~ka kolonija Obedska bara
22. Vitezova nagrada „ Vitez” - Beograd
23. Specijalno priznawe „Krv `ivot zna~i”
24. Drugo mesto - Ekolo{ki konkurs -Sokobawa
25 .Pohvala u Subotici-„Orfej” 7.06.2008.
26. Tre}a nagrada „\avoqa varo{„ -Prolom bawa
27. Drugo mesto „Pesni~ke rukoveti” Negotin
28. Me|unarodni susret pesnika-Sin|eli}eve
^egarske vatre-Ni{
29. Prva nagrada Republi~ka- “Zdravi zubi” -
Beograd
30. Specijalna nagrada za poeziju ORCA“Leptirova
krila” Beograd
31. Specijalna nagrada lista za decu „Ma{talica”-
Materwa melodija i obrazovawe -Novi Sad
32. Druga nagrada - Materwa melodija i obrazovawe -
Novi Sad
33. Zahvalnica - 19. haiku festival -Oxaci 2008
34. Prvo mesto-literarni rad- „Nedeqa zdravqa usta
i zuba”- Dom zdravqa Ni{
35. Posebna nagrada- ^egar, Ni{
36. Pohvala, za zalagawe, postignute uspehe i
ostvarene rezultate na takmi~ewima u {kolskoj
2007/2008. godini- grad Ni{
37. Nagrada festivala rodoqubive poezije
(27.08.2008)- Barajevo

Osvojene nagrade do {kolske 2007/2008. godine:

1. Diploma - „De~ji vaskr{wi sabor” ministarstvo
prosvete Bawa Vrujci 2006.godine - literarni
2. Drugo mesto - „De~ji vaskr{wi sabor”
ministarstvo prosvete Bawa Vrujci 2007.godine -
literarni
3. Diploma - „De~ji vaskr{wi sabor” ministarstvo
prosvete Bawa Vrujci 2007.godine - literarni
4. Vitezova nagrada „ Vitez” - Beograd, 2004.god.
5. Vitezova nagrada „ Vitez” - Beograd, 2005.god.
6. Vitezova nagrada „ Vitez” - Beograd, 2006.god.
7. Vitezova nagrada „ Vitez” - Beograd, 2007.god.
8. Drugo mesto „ Svetski dan hrane „ Subotica,
2006.god
9. Prvo mesto na 34. saveznoj smotri literarnog
stvarala{tva “ Izvor `ive re~i” - Ilija
Milosavqevi} Kolarac, Kolari ,2006.god
10. Tre}e mesto na 35. saveznoj smotri literarnog
stvarala{tva “ Izvor `ive re~i” - Ilija
Milosavqevi} Kolarac, Kolari, 2006.god
11. Tre}e mesto u Subotici-„Orfej”, 2006. god.
12. Poveqa “ Kara|or|e i Kara|or|evi}i, Beograd ,
2006. god.
13. Diploma na me|unarodnom festivalu de~je
poezije „Dje~ije carstvo” -Bawa Luka,2007.god
14. Pohvala, za zalagawe, postignute uspehe i
ostvarene rezultate na takmi~ewima u {kolskoj
2006/2007. godini- grad Ni{
15. Pohvala - Skup{tina DIT MES-a, Loznica,
Krupaw, Qubovija i Mali Zvornik
16. Zahvalnica” Imamo ciq, do|i na start” - Ni{
2004.god
17. Me|unarodni susret pesnika-Dru{tvo za
negovawe tradicija oslobodila~kih ratova do
1918. god. -Ni{
18. Specijalna nagrada „ Moja planeta-zelena
planeta” Clean Up the World , Ni{, 2005. god
19. Prvo mesto „ Najlep{a re~ -mama” Ni{
20. Zahvalnica „Orfej” -Subotica, 2007. god.
21. Zahvalnica „Orfej” -Subotica, 2004. god.
22. Prvo mesto na me|unarodnom festivalu de~je
poezije „Dje~ije carstvo” -Bawa Luka
23. Pohvala „ Pusti me da se igram”
Embassy of Sweden
24. Prva nagrada“Dani humora u Lazarevcu” za
porodi~nu radionicu, 2004. god.
25. Prva nagrada , najnaj osmeh,“Dani hymora u
Lazarevcu” za humoristi~ku pesmu, 2005. god.
26. Prva nagrada“Dani hymora u Lazarevcu” za zidne
novine, 2007. god.
27. Prva nagrada, najnaj osmeh,“Dani humora u
Lazarevcu” za humoristi~ku pesmu, 2007. god.
28. Prva nagrada , naj osmeh,“Dani humora u
Lazarevcu” za portret, 2007. god.
29. Pohvala, Gradska op{tina Pantelej, za u~e{}e
na takmi~ewu iz srpskog jezika 2007.god.
30. Pohvala, DMS, za u~e{}e na takmi~ewu iz
matematike
31. Tre}e mesto na okru`nom takmi~ewu nau~no-
tehni~kog i istra`iva~kog stvarala{tva mladih,
2006.god
32. Prvo mesto na republi~kom takmi~ewu -
ORKESTAR- Vr{ac 2006. god, 2007. god i drugo
mesto 2008. godine
....... i jo{ mnogo woj dragih nagrada

Наталија Коцић је уврштена у књигу Антологија младих писаца Србије која је у припреми у издањуСрпске кућеиз Пожаревца.
Ово је њена прва самостална збирка песама у издању Културно-издавачког центраСрпска кућаиз Пожаревца.
Књига је објављена 2009. године.

СРПСКА КУЋА ФЛЕШ

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

ЧАСОВНИК