www.srpskakuca.org.rs

МИРЈАНА БЛАГОЈЕВИЋ - ТРАГ МОГ СРЦА

Mirjana Blagojevi} je ro|ena 01.10.1991. u Po`arevcu. @ivi sa majkom Zoricom (1969), ocem Slavi{om (1969), i bratom Markom (1994), u Po`arevcu. Zavr{ila je osnovnu {kolu “Desanka Maksimovi}“ u Po`arevcu. Osnovnu {kolu je zavr{ila kao Vukovac. U~enica je tre}e godine “Ekonomsko-trgovinske {kole” u Po`arevcu. Wen hobi je poezija. Inspiraciju u pisawu joj je dao rad Desanke Maksimovi}, dobila je `equ da postane pesnikiwa kao ona. Wene pesme su objavqivane u {kolskom ~asopisu O[ “Desanka Maksimovi}“ “Vrt detiwstva” i u kwizi “Majko tebi na dar” u izdawu “. Srpske ku}e”.  Uvr{tena je u kwigu Antologija mladih pisaca Srbije koja je u pripremi a u izdawu “Srpske ku}e” iz Po`arevca.
Ovo je wena prva samostalna zbirka pesama u izdawu Kulturno-izdava~kog centra “Srpska ku}a” iz Po`arevca.
Књига је објављена 2009. године.

СРПСКА КУЋА ФЛЕШ

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

ЧАСОВНИК